Överlåtelsebesiktningen genomförs enligt SBR-modellen

Överlåtelsebesiktningen genomförs enligt SBR-modellen

Det avtalade ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning vid en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggnadsteknisk besiktning och fuktindikering är att samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om inspekterad del av fastighetens befintliga skick vid besiktningstillfället.

Resultatet av denna byggtekniska besiktning redovisas på så sätt att jag upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till er. Med hjälp av den information som meddelas i ett besiktningsutlåtande ges en köpare ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens befintliga skick och den förväntan en köpare kan ha på fastigheten.

Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt utan är en del av denna. Även sådana delar av fastigheten som inte inspekteras ingår i köparens undersökningsplikt.

Exempelvis ej besiktningsbar kryp/torpagrund, vind etc. på grund utav att inspektionslucka saknas.

Kort om överlåtelsebesiktningens omfattning

Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick samt den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheter vid köpet.

Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk besiktning av fastighetens huvudbyggnad, vidbyggt garage/carport som enligt uppdragsbekräftelsen inspekteras och även den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.

Mark som inte har omedelbart förhållande till byggnaden faller utanför överlåtelsebesiktningen.

Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte besiktningen installationer så som el, värme, vatten, sanitet, maskinellutrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder.

I besiktningen ingår inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning, fortsatt teknisk utredning förslag till avhjälpande av antecknade brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning. För besiktningen gäller de villkor som återfinns i uppdragsbekräftelsen, som skickas separat vid avtal om besiktning.

Besiktningen innehåller fyra moment

 • Handlingar
  Som utgångspunkt för en överlåtelsebesiktning används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnats till mig.
 • Okulärbesiktning, fuktindikering
  I överlåtelsebesiktningen ingår en okulärinspektion. En okulär inspektion innebär att jag undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt utvändigt i den mån den är av byggnadsteknisk betydelse. Fuktindikering utföres (där det är möjligt) i våtutrymmen samt i övrig konstruktion där misstanke föreligger.
 • Riskanalys
  Vid sidan av de brister som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulärbesiktning skall jag anteckna om det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än de som fram kommit vid den okulära besiktningen.
 • Fortsatt Tekniskutredning
  Jag kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållanden, som inte kunnat klarläggas vid de åtgärder som ingått i den okulära besiktningen liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta brister i sådant som i och för sig inte ingår i besiktningen.

Detta avslutas med att jag redovisar resultatet i ett skriftligt besiktningsutlåtande. I besiktningsutlåtandet redovisas sådan information som är av väsentlig betydelse för en fastighetsägare att känna till. Däremot noteras inte skavanker och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar.

"TRYGGHET INFÖR FASTIGHETSKÖP"

Besiktningsutlåtandet

Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen från överlåtelsebesiktningen om den besiktade fastighetens befintliga skick vid besiktningstillfället. Uppgifter om fastigheten liksom åtgärdsförslag eller kostnads beräkningar som muntligen lämnats under besiktningen men som inte noterats i besiktningsutlåtandet ingår inte i överlåtelsebesiktningen och kan inte läggas till grund för ett ställningstagande eller förväntan om fastighetens befintliga skick och kan inte heller läggas tillgrund för åtgärdsprogram eller kostnadsuppskattning.

Efter det att ni fått besiktningsutlåtandet skall ni noga läsa besiktningsutlåtandet. Anser ni att det saknas någon uppgift eller påpekande i besiktningsutlåtandet som jag lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen skall ni omgående kontakta samt sända besiktningsutlåtandet till mig för eventuell justering. Vid läsning av besiktningsutlåtandet skall ni normalt räkna med ju äldre en fastighet är desto större anledning finns det att tro att fel finns och slitaget är större än i en nyare fastighet. Sedan ni läst besiktningsutlåtandet skall ni därefter noggrant läsa igenom de fem alternativen och därefter ta ställning i fastighetsaffären.

 • Att köpa den besiktade fastigheten på de villkor som säljaren angivit
 • Att avstå från att köpa den besiktade fastigheten
 • Att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda en diskussion med säljaren om pris och andra villkor för köp.
 • Att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att förhållande eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger.
 • Att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den påtagliga risk för väsentliga fel som anges i riskanalysen är infriad eller inte.

Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats.


FÖRBJUDET ATT ÖVERLÅTA BESIKTNINGSUTLÅTANDET
Jag har upphovsrätt till besiktningsutlåtandet. Ni har rätt att använda besiktningsutlåtandet för avtalat ändamål.
Varken besiktningsutlåtandet eller användarrätten till besiktningsutlåtandet får utan uttryckligt medgivande från mig av er överlåtas på annan och får inte nyttjas i annat syfte än vad som anges i uppdragsbekräftelsen och besiktningsutlåtandet.